TestDaF,TELC, ZD, OESD

TestDaF

cool-bleiben-und-deutsch-lernen-71

Резултатите от изпита се оценяват по следната скала:
• ниво TestDaF 5 (TDN 5)
• ниво TestDaF 4 (TDN 4)
• ниво TestDaF 3 (TDN 3

Нивата съответстват на нивата от  В 2.1 до С 1.2. по скалата на Европейската Езикова Референтна Рамка/ЕЕР/.
Всички теми и задания на изпита за взети от различни области из живота във висшите учебни заведения и университети. По този начин обхваща всички кандидатури, независимо от избора им на специалност във ВУЗ в Германия.

Продължителност на изпита  (без паузите) – 3 часа 10 минути. Изпитът TestDaF се състои от четири елемента, както следва:

 1. Leseverstehen (четене с разбиране)
  Времетраене около 60 мин. Целта на текстовата задача е да се потвърди способността у кандидатите на елемента четене с разбиране от различни области на висшите учебни заведения. Необходимо при провеждането на този елемент кандидатите да разбират съдържанието на текста, детайлите, а също така и косвено представената информация. Задават се 3 текста с различна сложност с 30 въпроса, отнасящи се към различните писмени жанрове като например – кратки съобщения, извадка от списания, научна статия.
 2. Hörverstehen (слушане с разбиране)
  Времетраене 40 мин. Целта на този елемент е кандидатите да покажат способността си да възприемат устно текст с типичните за ВУЗ-ове тематика и лексика.Предоставят се 3 аудио-текста с 25 задания: диалог от ежедневието на университетите, радио-интервю с 3-4 и доклад или интервю с специалисти. Текстовете се различават по степен на сложност и тип задание. Отново се набляга на разбирането както на общия смисъл , отделните детайли , така и на подадената косвена информация.
 3. Schriftlicher Ausdruck (писмена реч)
  Времетраене около 60 мин. Целта на този елемент от изпита е студентите да покажат своите умения в писането на свързан текст по зададена тема. В първата част е необходимо да се опишат статистически данни, представени в формати на графики или таблици, а във втората – кандидатите да изложат и изкажат своята гледна точка и мнение по темата.
 4. Mundlicher Ausdruck (устен изпит)
  Времетраене около 30 мин. Необходимо e да се покажат умения да се общува на немски език в разлини ситуации от университетския живот. Тестът включва 7 разговорни задания с различна степен на сложност. Заданията се прослушват от диск/дигитален носител/ и също едновременно с това кандидатите могат да да четат текста в сборника. Отговорите също се записват на дигитален носител.
  Комплекс от упражнения можете да намерите в сайта  godaf за подготовка на устната част(mündlicher Ausdrük) за изпита Testdaf. В комплекте  са представени примерни задания , съвети по попълването и отговори. Формат PDF+MP3.

Полезни линкове за упражнения, изпитни дати и др.

http://www.godaf.de/?url=/de/probe/hoerverstehen/probeseite_hv_1/

https://www.testdaf.de/

https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/prf.html

TestDaF,TELC, ZD, OESD 5.00/5 (100.00%) 3 глас[а]